De 10 meest gemaakte fouten bij het uitvoeren van een stikstof berekening

Wij leveren de AERIUS berekening als bijlage bij onze stikstof berekening rapportage. Mocht je zelf aan de slag gaan hou rekening met voorkomen van aantal algemene veel gemaakte fouten. Voorkom wachttijden en onnodige procedure afstemmingen door het in één keer goed te doen.

 1. Eén van de Aerius-berekeningen ontbreekt, veelal vervoersbewegingen in de gebruiksfase
 2. De Aerius-berekeningen worden aangeleverd in verkeerde bestandtype.
 3. De berekeningen worden niet onderbouwd met een begeleidende tekst. a. Naast het aanleveren van AERIUS rapport dient men ook een onderbouwende, gespecificeerde tekst (memo) aan te leveren m.b.t. hoe men precies tot de invoergegevens is gekomen. Zo kan snel en effectief worden gecontroleerd of men niks over het hoofd ziet. In deze tekst dient u ook goed te onderbouwen met welk
  materieel er gewerkt gaat worden.
 4. De realisatie- en gebruiksfase zijn niet apart aangeleverd als berekening. a. Bij berekeningen van stikstofdepositie moet zowel de realisatiefase (“tijdelijke” fase) als de gebruiksfase (“permanente” fase) berekend worden. De realisatiefase behelst alle activiteiten die gepaard gaan met het realiseren van het plan. Het vervoer van personeel voor deze handelingen, vrachtwagens en dergelijke moeten in deze fase meegenomen worden.
  De gebruiksfase behelst o.a. de verkeersbewegingen ná de realisatiefase, en eventuele stookuitstoot. Bij een gasloze woning hoef je alleen de verkeersbewegingen van de bewoners in te voeren.
 5. Er worden activiteiten vergeten in de berekening van de realisatiefase. a. Vaak vergeten activiteiten zijn onder andere: sloop, egaliseren, funderen, bouw, kap van bomen en het verwijderen van ander groen, dempen van oppervlaktewater. Ook het vervoer van het benodigde materieel wordt frequent vergeten.
 6. Verkeersbewegingen worden over te kleine afstand gemodelleerd.
  a. Verkeer moet worden gemodelleerd als lijnbron tot het punt dat het is opgenomen in het heersende verkeersbeeld.
  i. Voor licht verkeer kan dit al bij het eerste kruispunt zijn, of reeds na 200 meter indien goed onderbouwd wordt dat het daar is opgegaan in het bestaande verkeer.
 7. voorkómen van fouten bij Aerius-berekeningen ‘kleine’ projecten:
  ii. Middel/zwaar vrachtverkeer wordt vaak gemodelleerd tot de dichtstbijzijnde A- of N-weg. Daar is met zekerheid te zeggen dat het opgaat in het heersende verkeersbeeld. Deze benadering leidt tot het berekenen van de “worst-case”.
 8. Er wordt gerekend met intern salderen terwijl de nieuwe situatie (zonder salderen) ook al voldoet.
  a. Hierdoor wordt de berekening en eventuele vervolgprocedure onnodig ingewikkeld.
  Indien de nieuwe gebruiksfase niet boven 0,00 mol/ha/jr uitkomt is intern salderen met de oude situatie onnodig, reken dus altijd eerst de nieuwe gebruiksfase uit.
 9. Er wordt intern gesaldeerd met het gebruik van een reeds gesloopt pand. a. Interne saldering is mogelijk indien het te slopen pand in dusdanige staat is dat het
  zonder meer direct in gebruik genomen kan worden. Heeft u het pand al gesloopt, dan kunt u de stikstofdepositie van de situatie van vóór de sloop niet meer gebruiken voor interne saldering.
 10. Bij verkeersbewegingen wordt het verkeerde tijdsbestek ingevuld.
  a. Let goed op of u de verkeersbewegingen per etmaal, maand of jaar invult. Het rekenjaar is verkeerd ingesteld.
  a. Stel het rekenjaar in op het jaar waarin de activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden. Dit betekent in veel gevallen dat de gebruiksfase een jaar na de aanlegfase berekend wordt.