Ecologie, inzicht en vergroenen

Ecologie, inzicht en vergroenen

Ecologie, inzicht en vergroenen

Naast de emissies verlagen is de natuur betrekken in de leefomgeving onze focus, het gaat voor ons om beschermen en vooral versterken van de natuur. Onze aanpak is gebaseerd op het analyseren van projectplannen met een scherp oog voor ecologische kansen en risico’s. Wij voelen de zorgplicht en gaan verder dan alleen het beschermen van de natuur; wij creëren overzicht door gedetailleerde inventarisaties van de flora en fauna in specifieke gebieden. Ons doel is om groene ontwikkelingsmogelijkheden te bieden die de natuur regio-gebonden van oorsprong al heeft ofwel biodiversiteit en deze verder te verrijken in het plangebied i.p.v. verarmen.

Flora & Fauna QuickScan en voortoetsen

Onze ecologische QuickScan geeft eerst antwoord op de vraag of en welke potenties een plangebied  heeft en welke effect en impact zijn te verwachten. De QuickScan flora en fauna, ook bekend als QuickScan Omgevingswet (Wet natuurbescherming, Wnb) is de eerste stap in dit proces. Deze stap vindt plaats vóór het toestemming-  vergunningstraject en is vaak verplicht. Gebiedsbescherming en soortenbescherming verschaft duidelijkheid over de te verwachten impact van de activiteit op natuurwaarden, stikstofuitstoot en de beschermde flora en fauna zodat mitigerende maatregelen en natuur inclusieve oplossingen uitgewerkt kunnen worden.