De urgentie van stikstofreductie: nieuwe inzichten en uitdagingen

René Tissingh
2 juli 2024

Om in 2035 te voldoen aan de normen die in de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) zijn vastgelegd, moet de stikstofuitstoot sterker dalen dan eerder gedacht. Dit blijkt opnieuw uit berekeningen van het RIVM. De huidige reductiedoelen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) zijn hiervoor niet voldoende.

Huidige stand van zaken

Hoewel de stikstofneerslag op kwetsbare natuurgebieden door de beoogde reductie aanzienlijk zal afnemen, wordt verwacht dat in 2035 slechts 40 procent van deze gebieden onder de kritische depositiewaarde (KDW) zal vallen. Het wettelijke doel is echter om 74 procent van de natuurgebieden onder deze waarde te brengen. Sinds 2021 zijn, op basis van Europees onderzoek, de normen voor stikstofdepositie ook voor Nederland strenger geworden.

Veranderende inzichten en data

Wetenschappelijke inzichten over stikstofuitstoot en -neerslag evolueren voortdurend. Nieuwe gegevens en inzichten worden jaarlijks verwerkt in de stikstofberekeningen. Ondanks dat de wettelijke doelen nog niet binnen bereik zijn, neemt de stikstofneerslag op gevoelige natuur wel af. Als de NPLG-doelen worden gehaald, zal het teveel aan stikstof dat op de natuur neerkomt in 2035 met 67 procent dalen.

Huidige en gewenste stikstofniveaus

In 2021 was de gemiddelde stikstofneerslag ongeveer 1440 mol per hectare per jaar. Met het halen van de NPLG-doelen zal dit dalen naar ongeveer 1040 mol per hectare per jaar. Echter, om het wettelijke doel van 74 procent te bereiken, moet de stikstofneerslag dalen naar gemiddeld ongeveer 850 mol per hectare per jaar, dit heeft het RIVM berekend. Verder laten deze berekeningen in deze studie zien dat regionale maatregelen om de uitstoot verder te verminderen efficiënter zijn dan generieke maatregelen.

*Bron: GroeneRuimte

Conclusie

De noodzaak voor een verdere daling van de stikstofuitstoot is duidelijk. Ondanks aanzienlijke vooruitgang blijven aanvullende maatregelen essentieel om de wettelijke doelen te bereiken en onze natuur te beschermen en waar mogelijk te versterken. Regionaal gerichte acties blijken hierbij effectiever dan algemene maatregelen.

Stikstof berekening of quickscan laten uitvoeren?

Gebruik ons gemakkelijke intake formulier en ontdek binnen no-time hoe wij je verder kunnen helpen.

App screenshot App screenshot