Wat betekent de stikstofproblematiek voor de bouw?

René Tissingh
22 juni 2020

Het kabinet zet met het investerings- en maatregelenpakket de noodzakelijke stappen om het stikstofvraagstuk structureel aan te pakken. De investeringen en maatregelen zijn gericht op generieke maatregelen voor natuurherstel en stikstofreductie hierdoor ontstaat al ruimte.

Doel -/- 50% depositie

Om er zeker van te zijn dat de natuur herstelt, stelt het Rijk een streefwaarde vast voor 2030, inclusief een monitorings- en bijsturingssystematiek. Het kabinet maakt afspraken met provincies en gemeenten en deze worden in specifieke regelgeving uitgewerkt.

Wat is de opgave precies?

Om de streefwaarde (50% van de stikstofgevoelige natuurhectares onder de Kritische Drempel Waarde) te realiseren, is een vermindering van de stikstofneerslag van gemiddeld 255 mol per hectare in 2030 nodig. Een flink deel daarvan (120 mol per ha/jr) volgt via eerder vastgesteld beleid voor minder emissies in onder meer verkeer, landbouw en industrie. Ook de maatregelen uit het Klimaatakkoord (25 mol per ha/jr) helpen voor de opgave, waarna dus nog circa 110 mol (per ha/jr) resteert.

Voor de resterende opgave zijn de doorgerekende specifieke (bron)maatregelen nodig die optellen tot 103-180 mol per ha/jr in 2030.

Efficiënt, effectief en duurzamer materieel inzet en gebruik.

Het aandeel vanuit de bouw zal dus wel structureel aangesproken worden. Het stikstofprobleem heeft veel koppelkansen met circulair- emissiearm bouwen maar dan met een vernieuwde blik op ecologie. doelgerichte ketengerichte efficiënt en duurzaam materieel inzet als focus was en is nog steeds interessant.

Kortom wat nu? Projecten in de pijplijn waarvan de marges onder druk staan daarvoor lijkt de stikstof drempelwaarde woningbouw ruimte te gaan geven en tevens zware ecologische trajecten voorkomen. Het bevoegd gezag Wet Natuurbescherming Provincies dus gaan als stikstofbank Stikstofregistratie Systeem (SSRS) ruimte opleveren. De gebiedsgerichte aanpak vanuit de regio’s zal specifieke opties en ruimte bieden.

Omgevingsbewustzijn en verantwoording.

Green deal regio’s gaan in aanbestedingen en vergunningen wellicht zwaardere eisen en stellen aan de emissies van bouwmaterieel versnelde vervanging van oude materieel zouden inruilpremies kunnen opleveren.

Daarnaast zal aandacht in omgevingsbewustzijn, vernieuwen en verantwoording vanuit wet kwaliteitsboring medio 2021 niet kleiner worden.

Waar mee stoppen waarin versterken welke activiteit afbouwen en waarmee planmatig vernieuwen op ecologisch en bedrijfskundig gebied? We helpen graag de oplossingen naar resultaat brengen

Stikstof berekening of quickscan laten uitvoeren?

Gebruik ons gemakkelijke intake formulier en ontdek binnen no-time hoe wij je verder kunnen helpen.

App screenshot App screenshot