Wat is het probleem? en stikstofberekenen

Een stikstofberekening

Voor uw ontwikkeling en de bijbehorende aanvraag omgevingsvergunning heeft u een stikstofberekening nodig. Dit komt soms als een onaangename verassing en onverwachte kostenpost door mogelijke vertraging. Gemeenten gaan hier nog wisselend mee om.

Wat houdt de stikstofberekening in?

De impact vanuit een project op omliggende Natura 2000-gebieden wordt middels een stikstof depositie onderzoek in kaart gebracht. Op basis van de locatiegegevens, tekening, projectlocatie, specifieke projectgegevens en informatie met betrekking tot de huidige bestemming, worden werkzaamheden, verkeersbewegingen en eventuele gebouwemissies in kaart gebracht:

  • Stikstofuitstoot van het gebouw en verkeersbewegingen in de huidige situatie.
  • De inzet van mobiele werktuigen en verkeersbewegingen bij een eventuele sloop, bouwrijp maken.
  • De inzet van mobiele werktuigen en verkeersbewegingen in de aanleg en bouwfase
  • Stikstofuitstoot van het gebouw, de activiteiten en verkeersbewegingen in de nieuwe gebruikssituatie

Alle verzamelde gegevens worden ingevoerd in de AERIUS calculator en berekeningsresultaten worden verwerkt in een begeleidende rapportage met conclusies.

Waarom is er een stikstofprobleem?

Achtergrond van het stikstofprobleem.

  • Stikstofoxiden(NOx) is de verzamelnaam van stikstofverbindingen welke ontstaan bij brandstof gebonden verbrandingsinstallaties -motoren. Van bijvoorbeeld bouwlogistiek, graafmachine tot c.v ketel.
  • De stikstofoxiden verspreiden zich door de wind en bereiken, afhankelijk van de bron(nen), mogelijk Natura 2000-gebieden.
  • Per Natura2000-gebied is in kaart gebracht wat de begroeiing is en welke vogelsoorten er zijn en bepaald wat de verbeter of beheers doelstellingen zijn voor gezonde instandhouding.
  • Door een landelijk meetnet en RIVM is de ‘achtergronddepositie’ in kaart gebracht. Dat is wat de reeds aanwezige stikstofneerslag, als gevolg van historische activiteiten, op het betreffende gebied is. Bij aantal Natura2000 gebieden is daarin ruimte maar in meeste gevallen overschrijdt deze ‘achtergronddepositie’ de kritische waarde en mag het project niet nóg meer toevoegen aan het reeds overbelaste gebied.
  • Stikstofoxiden heten ook wel verrijkende meststof maar zo positief is dat helemaal niet. Bepaalde plantensoorten gedijen beter bij een lagere concentratie stikstof. Indien de stikstof toeneemt, worden deze soorten overwoekerd door soorten die juist bij veel stikstof gedijen, zoals brandnetels. De bio-diversiteit van het gebied neemt dus af. Dit heeft daarmee gelijk gevolgen zoals diersoorten laag in de keten die hiervan moeten leven.

Stikstofdepositie laten berekenen

We helpen u graag bij rapportage én ontwikkelen. na akkoord op de vrijblijvende intake verzamelen we de benodigde gegevens zoals bovenstaande uitgelegd die betrekking hebben op de inzet van machines en verkeersbewegingen. We toetsen aan de hand van wettelijke kaders vanuit Wet Natuurbescherming, vervoerscijfers CROW, NSL en meerdere relevante beleidsdocumenten en brengen project via Rijksoverheid middel AERIUS calculator zuiver beeld.

Voorkom verassingen kies voor ons specialistisch advies  

We bieden meer dan alleen berekeningen. Dus als er negatieve effecten niet zijn uit te sluiten? Verkennen en helpen we door:

Maatregelen te nemen binnen het project, waarmee stikstofuitstoot wordt terug gedrongen, ketensamenwerking in logistiek. logistieke hub, inzet van nieuwere en zuinigere machines.

Ecologische toetsen, we zoomen lokaal in of er wel/niet probleem is. Met deze toets kan worden onderzocht of negatieve effecten alsnog kunnen worden uitgesloten.

We zijn scherp op de beleidsaanpassingen zoals de drempelwaarde discussie. Het stikstofdossier en dus politiek is in volop in beweging met mogelijk effect op uw projectontwikkeling

Daarnaast verzorgen we het intern salderen, we berekenen vergunningsruimte en huidige gebruik naar de nieuwe situatie. We begeleiden partijen die extern vraag en het aanbod uitwisselen en stikstofruimte deels willen inwisselen.