Wat zijn Natura 2000 gebieden?

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Nederland zijn ruim 161 gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied. De bescherming van de Natura 2000-gebieden is geregeld in de Wet natuurbescherming.

Overschrijding van de kritische drempel waarde stikstofdepositie

Het gemeten probleem door het RIVM is dat de stikstofdepositie in 130 stikstofgevoelige natura 2000 gebieden 76% boven de Kritische drempel waarde (KDW) zit Dit is uitgesplitst per sector BRON RIVM. https://www.rivm.nl/stikstof