Met oog voor stikstofemissies blijven ontwikkelen en groeien

Schone lucht en de natuur versterken, het is belangrijker dan ooit tevoren. We staan dan ook voor een grote veranderopgave. Recent verschenen overheidsrapporten wijzen erop dat het beperken van stikstofuitstoot alleen maar noodzakelijker zal worden.

Voor industrie, landbouw, bouwbedrijven & ontwikkelaars, particulieren en vele andere partijen is het belangrijk ook in de toekomst te kunnen blijven ontwikkelen, uitvoeren en groeien.

Daarom kijken wij altijd vooruit; hoe ziet de leef- en werkomgeving eruit in 2030 ? Hoe is de landbouw ingericht en hoe gezond zijn de natuurgebieden?

We hebben dit allemaal vertaald in een nieuwe professionaliseringsslag die past bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen rond, urgentie van en vraag naar emissiereductie.

Van Green Deals tot Wet Kwaliteitsborging

Er zijn veel richtlijnen, procedures en wetgeving om rekening mee te houden, zoals de Europese meerjarenafspraken, Green Deal, het landelijk schone lucht akkoord , natuurwetgeving op provinciaal en lokaal niveau en de aankomende regelgeving rond de Wet Kwaliteitsborging (WKB).

Het stikstofdossier omvat veranderingen waarin opgaves, maar ook koppelkansen zitten… Met behoud van zicht op regelgeving en procedures houden we de impact overzichtelijk en kunnen projecten en procesveranderingen dus gewoon succesvol gerealiseerd worden.

De opbouw en ontwikkeling van stikstofdepositie is voor de landbouw, de (civiele)bouw , maar ook scheepvaart, verkeer en industrie in kaart gebracht. Dit kan gebruikt worden als leidraad om doelgericht te bewegen naar emissiereductie van toekomstige projecten en processen binnen deze sectoren.

Het nieuwe draaien

In de Green Deal staan afspraken om de komende jaren te werken aan reductie van de gemiddelde uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof door mobiele werktuigen. Wij vinden het belangrijk hierbij te kijken naar de wisselwerking tussen mens, machine en omgeving. Daarbij is het essentieel te richten op een slimme en energie-efficiënte voorbereiding en uitvoering van het werk.

Om hier maatwerkgericht invulling aan te geven, gebruiken wij het Diamantmodel.

Ecologische versterkers

De komende jaren is het van belang in een vroeg stadium projecten en processen te scannen vanuit de Wet Natuurbescherming. Zodat voor de Wnb-vergunning niet alleen op detailniveau het beschermen van natuur en omgeving geborgd is, maar dit juist ook versterkt wordt.

Wij hebben ons daarom de afgelopen jaren gespecialiseerd in het herkennen van ecologische kansen binnen projecten en processen en hoe je hier al in de voorbereiding op kunt aanhaken. Met onze professionaliseringsslag zetten we daarom in op het zoeken naar integrale versterking door de verbinding te zoeken met diverse partijen en dit alles in een vroeg stadium.

Daar ligt de kracht om in de toekomst te kunnen blijven groeien en ontwikkelen als bedrijf of instelling.

Specialistische kennis is een pré

Om toekomstbestendig te werken aan emissiereductie is het van belang om kennis te hebben van de aanpak die er noodzakelijk is bij het verlagen van emissies, de eisen die er zijn en kansen die er liggen. Wij hebben daarom veel kennis opgedaan en gedocumenteerd van de verschillende fases bij een project of proces; van ideefase t/m realisatiefase.

Onze ervaring leert dat men waarde kan toevoegen door naast het binnenklimaat, de bijdrage aan het buitenklimaat en de bijdrage van de diverse gebruikersfases mee te nemen en in kaart te brengen en welke waarde deze toevoegen.

Met de precisieberekeningen op impact en verschillenberekening van diverse scenario’s geven we inzicht in de winst die te behalen is. En daarbij is het ook van belang dit te kunnen communiceren naar stakeholders en dus mee te nemen in een emissierapport.

Voor een succesvolle doorgang van projecten en processen in de toekomst is het dus essentieel om kennis te hebben van:

  • Richtlijnen, procedures en wetgeving rond stikstofemissie
  • Koppelkansen binnen het stikstofdossier
  • De opbouw en ontwikkeling van stikstofdepositie 2030
  • Green Deal en de Wet Natuurbescherming
  • Kansen bij integrale versterking
  • De diverse sectoren en ervaring bij de ideefase tot uiteindelijke realisatie
  • Het maken van berekeningen en rapportages voor stakeholders

Uiteindelijk leidt specialistische ondersteuning tot het efficiënt en soepel laten verlopen van toekomstige projecten en processen die emmissieverlagend zijn en bijdragen aan natuur en omgeving.

Energie

Wat je strategie of tijdlijn ook is… Of je nu direct een grote oplossing uitvoert die bijdraagt aan stikstofreductie, of een langetermijnplan ontwikkelt waarbij je continu werkt aan het terugbrengen van schadelijke emissies, altijd zal dit bijdragen aan de ecologische doelstellingen die er liggen.

Wij helpen je graag daarbij, met gebruik van bewezen succesvolle LEAN-methodes om effectiever en efficiënter met energie om te gaan, zodat je met jouw bedrijf groene cijfers schrijft op de natuurbalans.

Daar krijgen wij energie van! Vraag gerust een vrijblijvende intake aan om samen te bespreken hoe jij toekomstbestendig kunt ondernemen en ontwikkelen.