Drempelwaarde stikstofdepositie lijkt ruimte te geven!

Het aanvullende beleid voor kleine tijdelijk depositie is aanstaande ter voorkoming van onnodige zware vergunningprocedures. De AERIUS-rapportage tezamen met een ecologische voortoets zal het inzicht gaan geven. Overheids instantie BIJ12 publiceerde hierover.

Tijdelijke depositie?

In een project worden mobiele werktuigen en logistieke middelen ingezet voor het aan en afvoeren van materiaal echter deze bewegingen veroorzaken in aanleg/sloopfase de stikstofemissie. Mits de depositie tijdelijk is en impact vanuit ecologische voortoets geen significant negatief effect heeft zal dit toegestaan worden.

Efficiënte en effectieve projectplanning tezamen met emissie-arm materieel gebruik. Dit was en blijft een dikke plus voor economisch en nu dus ook ecologisch resultaat.

Een project met alléén kleine tijdelijke deposities in de aanlegfase kleiner dan of gelijk aan 0,05 mol N/ha/jaar gedurende maximaal 2 jaar (of een equivalent hiervan) is in beginsel niet vergunningplichtig. In beginsel geldt deze lijn voor alle vormen van tijdelijke emissies in de aanlegfase. In de praktijk zal dit met name gaan over de mobiele werktuigen en de logistiek aan-/afvoer van materiaal en materieel.

Is de stikstofdepositie in de aanlegfase echter groter dan 0,05 mol N/ha/jaar gedurende maximaal 2 jaar of er is sprake van een depositiebijdrage in de gebruiksfase op een door stikstof overbelaste locatie in een Natura 2000-gebied, dan kan wel sprake zijn van een vergunningplicht op het gebied van stikstof.

Berekenen én advies

Goed nieuws met name in de aanlegfase en nuance in de gebruikersfase. Daarom is efficiënte en effectieve projectplanning/uitvoering met ketenpartners en emissie-arm materieel sowieso een ‘succes sleutel’.

Binnenkort volgt de handreiking vanuit BIJ12 maar de ecologische voortoets omgevingsbewust slim organiseren -uitvoeren tezamen met de berekening zal een soepel proces opleveren.