Waarom de ADC-toets juist in de randstad hulp kan bieden

Als schade aan kwetsbare Natura 2000-gebieden en habitattype niet kan worden voorkomen, is er voor sommige projecten de mogelijkheid van het succesvol doorlopen van de ADC-toets.

De drempel ligt hiervoor echter hoog. Er moet namelijk sprake zijn van:

  • het ontbreken van Alternatieven;
  • het bestaan van een Dwingende reden van groot openbaar belang om het project doorgang te verlenen (werkgelegenheid, volkshuisvesting, volksgezondheid, nationale economische belangen, verkeersveiligheid, duurzaamheid) én
  • de schade aan kwetsbare habitattype moet geCompenseerd worden door de aanleg van nieuwe natuur binnen of buiten de huidige Natura 2000 gebieden.

De ADC-toets uit hoofde van de Natuurbeschermingswet dient uit te wijzen dat geen sprake is van Alternatieven,
dat een Dwingende reden van groot openbaar aan de orde is, en dat zorg gedragen wordt voor voldoende Compensatie van geleden natuurschade.

Vanuit bovenstaande kan je voorstellen dat dit vooraf te denken over conventioneel of meer vernieuwend natuurinclusief ontwerpen en welke invloed dit heeft.

De Alternatieven evenals Dwingende reden onzekerheden, kunnen juist in stedelijk gebied wat zekerder zijn. Kijkend naar het stedelijk gebied zijn de kostenefficiënte alternatieven en keuze om volledig groen te ontwerpen geringer en dwingende reden vaak duidelijker. Hierdoor kan het doorlopen van de ADC-toets en juist sterk te richten en investeren op bijvoorbeeld duurzaam alternatief t.o.v de oude situatie en compensatie verstandig waardoor succesvol omgevingsbewust gerealiseerd kan worden.